Beboervejledning

Beboervejledning med ordensregler, vedligeholdelsesreglement og råderetsregler til samtlige beboere i lejligheder tilhørende Thisted Bolig.

Denne beboervejledning er tænkt dels som råd og anvisninger og dels som almene oplysninger for alle med bolig i Thisted Bolig.

Boligforeningen består af en række af hinanden økonomisk uafhængige afdelinger, der skal hvile i sig selv og ikke skabe fortjeneste til enkeltpersoner eller selskaber.

Boligforeningens ledelse består at en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling, jf. foreningens vedtægter.
 

Boligforeningens daglige virke administreres fra kontoret Gryde Torv 32. Ekspeditionstider er mandag til torsdag fra 10.00 til 14.00 og onsdag tillige kl. 15.30-16.30, fredag kl. 10.00 til 12.00. 
Telefon 9792 6166 alle dage fra 08.00 til 15.00 dog fredag kun til kl. 12.00 og onsdag tillige kl. 15.30-16.30 . 
Fax nr.  9791 1360. 
Email: mail@thistedbolig.dk
Hjemmeside: www.thistedbolig.dk.

 

Råd og anvisninger

En boligforening med mange beboere er et minituresamfund. Man er afhængig af hinanden, man bliver fælles om mange ting, og derfor er det naturligt, at vi opstiller visse almindelige regler for at skabe et beboervenligt miljø. vi må huske, at reglerne tjener til at beskytte vor fælles tilværelse og vore fælles ejendomme. Det skaber tilfredshed, hvis vi alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Reglerne sigter på at holde bebyggelse og fællesareal i god stand og derved holde vedligeholdelsesudgifterne lavest muligt. Det vil i den forbindelse være af stor betydning, at forældrene husker at vejlede børnene og i øvrigt foregå dem med et godt eksempel. Husk - samtlige lejligheder, ejendomme. lokaler af enhver art, anlæg m.v. er vore egne og behandles som vore egne.

 

Opgange

Opgangene er foreningens ansigt udadtil. Af hensyn til uhindret færdsel må henstilling af legetøj, barnevogne, fodtøj og lignende ikke finde sted på trapper og gange. I de afdelinger, hvor der ikke er ansat hjælp til trappevask, påhviler renholdelse af trappeopgangene beboerne selv på skift således: Trappe og gange (inkl. trappegelændere) vaskes så ofte det er nødvendigt, dog mindst 1 gang ugentlig. Rengøringen foretages på skift således at lejligheder til venstre rengør i ulige uge nr. og lejligheden til højre i lige uge nr. Ruderne pudses regelmæssigt. Beboernes renholdelsespligt gælder fra den beboede etage til etagen nedenunder eller kælderetagen, hvor der også er opgang til loftsetager, så har beboerne på 2. sal renholdelsespligten.
Hovedrengøring foretages 1 gang årligt.
Undlader en beboer at renholde trapperne, drager foreningen efter påtale, omsorg for, at trapperne bliver rengjort for den pågældende beboers regning.

Det er ikke tilladt at tegne eller male på træ- eller murværk eller på anden måde beskadige ejendommene eller inventaret. Er en beboer, eller en af husstanden, skyld i forurening af trapper, gange eller murværk, skal beboerne straks og uopfordret sørge for den nødvendige rengøring.

Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind i affaldsposer, der lukkes omhyggeligt, inden de smides i affaldscontainerne. Mælkekartoner skal altid være klemt sammen. Flasker, glas og andre skarpe ting, skal holdes separeret, de skal afleveres i de opstillede kasser/beholdere i renovationsrum/husene.
 

Aviser, blade og pap skal afleveres i de opstillede containere, papkasser og større ting kan henstilles i hjørnet på renovationsrum/husene, eller hvis der er større ting der ønskes fjernet, kan der evt. laves aftale med gårdmændene.

 

Vask, tøjtørring, bankning og rensning

Tøjtørring må ikke foregå i lejligheden med undtagelse af badeværelset. Vaskemaskiner og eller tørretumblere, installeret i lejligheden, må ikke benyttes efter kl. 20.00. 
 

Beboerne har efter nærmere bestemmelse i de enkelte afdelinger adgang til vaske-, tørre- og strygerum samt evt. banke og tørreplads. Rum og maskiner skal efter brug afleveres i rengjort stand. I enkelte afdelinger er der ansat rengøringshjælp til renholdelse af rummene.
 

Husk - eftersyn af tøj i vaskemaskine, så ingen fremmedlegemer kommer i maskinerne. Maskinerne må kun benyttes på de tidspunkter, som opgives på vasketavlerne, dog må tørretumbler og strygeruller anvendes indtil 1/2 time efter næste vasketurs begyndelse. Alt brug af maskinerne sker på eget ansvar, ligesom afdelingen ikke har noget ansvar for tøj der hænger i tørrerum. Maskinerne er dyre, så brug dem derfor med omtanke.

Altaner og terrasser

Tøjtørring og rystning af tæpper, klude og lign., uafhænging af genstande fra altaner og vinduer, samt opstabling og henstilling af genstande på altaner og terrasser over brystningshøjde, er ikke tilladt. Luftning af sengetøj på altaner tillades, når det anbringes således, at det ikke kan ses udefra.
 

Det er tilladt at anbringe altankasser med blomster samt opsætte markiser og solsejl, når foreningens anvisninger følges.
 

Opsætning af foderbrætter ved altaner og vinduer er ikke tilladt. Fodring på fliser, gårdspladser og grønne områder er ikke tilladt. Eventuelle foderpladser kan oprettes efter nærmere aftale.

Husfred, leg og boldspil

Af hensyn til de øvrige beboere skal forældre overvåge, at børns leg og anden støj ikke bliver voldsom. Særligt om aftenen må der tages hensyn hertil. Boldspil og anden voldsom udfoldelse må kun ske på de dertil anviste områder. Kørsel på fliser og fortove med cykler, knallerter og motorcykler er ikke tilladt. Færdsel med træfodtøj på trapper og i opgange må ske med fornøden hensyntagen til de øvrige beboere.

Boremaskiner og lignende

Brug af boremaskiner samt andre maskiner eller støjende værktøj, som kan medføre gener for de øvrige beboere, må kun finde sted i tiden fra kl. 9.00 til 19.00. Dette gælder også i hobbyrum.

Bad, WC og vandhaner

Der må kun anvendes toiletpapir. Klude, vat, bind og bleer må ikke kastes i kummen da det stopper afløbet. Samtlige haner skal holdes tætte og må ikke støje. Fejl og utætheder skal omgående meldes til gårdmanden.


Radio og TV

Radio, TV, båndspiller og lignede, samt musikudøvelse må ikke være så kraftig, at det på nogen måde generer naboerne. I de afdelinger der har fællesantennelæg, må der ikke tilsluttes andre ledninger til antennestikket end de, der hører til fællesantenneanlægget. Opsætning af paraboler eller anden udvendig antenne er kun tilladt i afdelinger uden fællesantenneanlæg og kun med tilladelse fra foreningen.


Husdyr

Husdyrhold er ikke tilladt, det gælder også hunde og katte af enhver art og størrelse. 


Cykler m.m.

Cykler, knallerter og barnevogne skal anbringes i de dertil indrettede rum. Cykler, der står ude, anbringes i de opsatte stativer og ikke lige foran indgangsdøren, hvor de generer den øvrige færdsel. Afdelingen påtager sig ikke noget ansvar for de i kældre og andre rum opbevarede ting.

Pulterrum og kælderrum

Pulterrum og kælderrum skal holdes forsvarligt aflåsede. Her må ikke opbevares brandfarlige ting eller genstande, som kan forårsage lugtgener. Vinduerne i disse rum skal holdes rengjorte og ryddede.


Have og grønne områder

Haveanlæg og grønne områder stilles under beboernes beskyttelse. Se eventuelt særskilt gældende reglement for brug af have m.v. Plæner og beplantning må ikke beskadiges, og der må ikke henkastes papir eller affald på arealerne. Cykling og knallertkørsel på legepladser, anlæg, plæner, gange og flisestier er forbudt. Boldspil må kun finde sted på de dertil anviste pladser og aldrig op ad mure eller plankeværker. Der må ej heller skydes med luftbøsser eller med bue og pil på foreningens områder.

 

Parkering

Der skal parkeres hensynsfuldt, både hvor der er indrettet parkeringspladser, og hvor der parkeres ved fortovskant. Det er ikke tilladt at parkere således, at der blokeres for andre færdselsarter. Køretøjer, der er til gene for andre, fjernes på boligforeningens foranledning, men på ejerens bekostning. På brand- og boligveje er parkering ikke tilladt.


Campingvogne må ikke hensættes på de normale parkeringspladser, men henvises til én af Thisted Kommune godkendt plads til formålet.

Ikke indregistrerede  køretøjer må ikke henstå på foreningens områder.


Cykler, knallereter og motorcykler anbringes i eller ved de dertil indrettede stativer og ikke på flisearealer, hvor de er til gene for færdslen.


Kør forsigtigt og tag hensyn.

 

Skiltning

Skiltning må ikke finde sted uden foreningens tilladelse.

Navneplader

På de fleste indgangsdøre til lejligheder er der plads til navneplader. I de afdelinger, hvor der ikke er plads til navneskilte i eller ved dørene, må navneskiltene kun anbringes på de dertil indrettede steder.


Udluftning

Beboerne må, for at undgå fugtskader med deraf følgende ødelæggelse af træværk, tapet og maling m.v., drage omsorg for en effektiv udluftning gennem vinduer og døre. Det bør ske mindst 2 gange om dagen. Vejledning kan fås ved henvendelse på kontoret. Vaskemaskiner og tørretumblere i badeværelser er tit årsag til en masse fugt i lejlighederne.

Eftersyn af lejligheder og kælderrum

Så ofte bestyrelsen skønner det påkvævet, foretages der eftersyn af lejligheder og kælderrum. I tilfælde af manglende vedligeholdelse m.m., er bestyrelsen berettiget til at træffe beslutning om, i hvilket omfang og inden for hvilken frist udbedringen skal finde sted og om fornødent lade arbejdet udføre for beboerens regning. Bestyrelsen og dens befuldmægtige skal gives adgang til lejligheden og kælderrummet i tilfæde som ovenfor nævnt, ligesom de til reparationsarbejder nødvendige håndværkere skal tilstede adgang til lejligheden m.v.


Forsikringer

Boligforeningen har tegnet en ejendomsforsikring, dækkende bl.a. brand, eksplosion, lynnedslag, vandskade, frostsprængning, snetryk, stormskade, husejeransvar, svamp og insekt.


Bemærk, boligforeningen har ikke tegnet glas- og kummeforsikring, boligtager er derfor selv ansvarlig for skader på glas, kummer og anden sanitet.

 

Vedligeholdelsesreglement

Normal vedligeholdelse model A - med istandsættelse ved fraflytning.


1. Generelt

Reglernes ikrafttræden:

Dette vedligeholdelsesreglement erstatter alle tidligere gældende reglementer.


Ændring af boligloven:


Vedligeholdelsesreglementet træder i stedet for og supplerer de bestemmelser om vedligeholdelse i boperioden og istandsættelse ved fraflytning, som står i boligoverenskomsten/lejekontrakten (herefter kaldet kontrakten), og skal derfor betragtes som et tillæg til denne.


Fraflytningsordningen:


Afdelingen overtager gradvist udgiften til den normale istandsættelse ved fraflytning jfr. afsnit 4 stk. 1. Overtagelse sker i forhold til den periode, som den enkelte boligtager har haft lejemålet.
Afdelingen overtager udgiften til den normale istandsættelse ved fraflytning med 1% pr. måned regnet fra indflytning til lejemålets ophør. Når der er gået over 100 måneder vil afdelingen helt have overtaget udgiften til den normale istandsættelse ved fraflytning. Hvis fraflytning sker, inden afdelingen helt har overtaget udgiften til den normale istandsættelse, betaler beboeren kun den andel, som afdlingen ikke har overtaget.


Misligholdelse:
Istandsættelsesudgifter som følge af misligholdelse, vil blive pålignet den fraflyttende fuldt ud, uanset boperiodens længde. Misligholdelse foreligger, når der konstateres forringelser eller skader som følge af fejlaftig brug, mangelfuld eller fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af beboeren, medlemmer af dennes husstand eller andre som beboeren har givet adgang til boligen.

 

2. Overtagelse af boligen ved indflytning

Ved overdragelsen til tilflytteren fremtræder lofter og vægge som nyinstandsatte. Kun hvor der efter foreningens skøn har været behov for det, vil træværk, inventar og gulve være istandsat.


Da lejligheden er en genbrugslejlighed må tilflytteren acceptere, at boligen, dens træværk, inventar og tekniske installationer bærer præg af det slid, der må anses for rimeligt i en bolig af den pågældende alder. Tilflytteren må ligeledes acceptere, at der på malet træværk og inventar er anvendt farver, der ikke nødvendigvis falder i tilflytterens smag.


Grundlaget for bedømmelsen af boligens vedligeholdelsesstandard fremgår af afsnit 3 og 4.


Mangler skal påtales inden 2 uger:


Hvis tilflytteren ved overtagelsen af boligen konstaterer mangler, skal tilflytteren senest 2 uger efter overtagelsen skriftlig påtale disse. Skønner foreningen, at manglen er mindre væsentlig, kan afhjælpning undlades, men manglen  vil blive påført kontrakten eller et tillæg til denne, og beboeren hæfter ikke for udbedring af denne mangel ved fraflytning. At en mindre væsentlig mangel ikke afhjælpes, fritager ikke tilflytteren fra sin vedligeholdelsesforpligtelse. Tilflytteren vil ikke uden forudgående skriftlig aftale med foreningen få refunderet afholdte udgifter til mangelafhjælpning.3. Vedligeholdelse i boperioden

Beboerens vedligeholdelse:


Beboeren sørger for og afholder udgifter til at vedligeholde det lejede med hvidtning, maling, tapetsering pg gulvbehandling i boperioden. Beboeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at det lejede ikke forringes ud over hvad følger af almindelig slid og ælde. medmindre foreningen og beboeren aftaler en ændret overfladebehandling, skal der foretages maling af flader, der ved indflytningen fremtræder malet, tapetsering af tapetserede flader etc.

Beboeren skal udskifte revnede eller ituslåede ruder.Afdelingens vedligeholdelse:


Afdelingen påtager sig:

-Vedligeholdelse og fornøden udskiftning af låse, vandhaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, håndvaske, badekar, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende, der er installeret af afdelingen.

-Reparation eller udskiftning af det faste inventar og dettes tilbehør, som er installeret af eller skriftligt godkendt overtaget af afdelingen. Desuden udskiftning af belægninger på gulve og køkkenborde, når disse belægninger er udført af eller i forvejen skriftlig godkendt af foreningen.


Vedligeholdelse, reparation eller udskiftning af de nævnte inventar og eller bygningsdele foretages af foreningen, når - og i det omfang - det herfra skønnes nødvendigt.


I den enkelte afdeling kan det besluttes, at afdelingen påtager sig indvendig vedligeholdelse ud over det, der fremgår.


Anmeldelse af skader:


Såfremt der opstår skader i boligen, skal boligtageren omgående anmelde dette til foreningens kontor. Undlades anmeldelse, vil boligtageren blive pålagt at erstatte eventuelle merudgifter som følge af den manglende anmeldelse.4. Ved fraflytning

Normal istandsættelse ved fraflytning:


Ved fraflytning udføres den normle istandsættelse, der omfatter:

-Hvidtning eller maling af lofter og overvægge, eller afvaskning af trælofter

-Maling af i forvejen malede vægge

-Tapetsering af vægge med tapet til standardpris, samt

 

Disse arbejder betales af fraflytteren og afdelingen efter reglerne i afsnit 1. Hvor der i forbindelse med tapetsering af vægge foretages afrensning af gammel tapet, betales afrensningen fuldt ud af afdelingen.


Normal istandsættelse ved fraflytning skal i almindelighed altid udføres, medmindre boligen for alle eller nogle af de pågældende bygningsoverflader fremtræder nyistandsat.Syn ved fraflytning:
 

I forbindelse med fraflytning skal der foretages syn af boligen. Synet foretages af en af foreningen udpeget person.

Vedligeholdelsesvejledning:


I henhold til gældende lovgivning og forannævnte vedligeholdelsesreglement har du som beboer pligten til at vedligeholde lejligheden indvendigt i boperioden. som en hjælp til dig, og for at det bedste resultat kan opnåes skal vi derfor foreskrive:

    At du - når eller hvis du ønsker gennemført vedligeholdelsesarbejder for egen hånd i lejligheden - observerer:

    At der ved maling af lofter- anvendes loftsplast acrylmaling

    At der ved maling af vægge i tørre rum - anvendes vægplast maling (glans 10)

    At der ved maling af vægge i våde rum - anvendes super Acrylplast maling (mindst glans 25). Vægge i våde rum skal først rengøres med eddikesyre

    At der ved maling af træværk, malede døre, fodlister m.m. - anvendes Acrylplast maling til træ (halvblank - mindst glans 50)

    At der ved maling af rør og radiatorer - anvendes vandbaseret radiatormaling

    At der ved maling af bejdset træværk - anvendes vandbaseret bejdse

    At der ved behandling af naturtræsdøre - låger m.m. - anvendes naturtræsolie eller vandbaseret klar lak, svarende til den behandling der tidligere er givet.

    At der ved behandling af gulve, dørtrin og trappetrin - anvendes gulvlak.Tapetsering:


Ved tapetsering af vægge - skal tapetet opsættes jævnt, uden rynker og synlige samlinger (stødes sammen). Ved tapetsering med Rutex (savsmuldstapet) - og andre struktur/skumtapeter - skal tapetet opsættes jævnt, uden rynker og synlige samlinger. Heller ikke evt. samlinger fra bagsiddende tapet må være synlige. Der må ikke opsættes tapet ovenpå Rutex og andre struktur/skumtapeter eller hessian. Vægge der er tapetseret med Rutex og andre struktur/skumtapeter må kun males. Det samme gælder for i forvejen malede vægge, hvor der ikke er opsat tapet. (I  enkelte afdelinger er der malede og ikke tapetserede vægge). Hessian som væg- eller loftsbeklædning vil ikke kunne godkendes ved fraflytning, men skal - hvis ikke det er nedtaget ved syn - nedtages for din regning. - Det samme gælder for opsatte panelplader og strukturmaling.


Ved tvivlstilfælde spørg kontoret eller en farvehandler.Når opsigelse af boligen samt oplysning om den fremtidige adresse er modtaget, gives fraflytteren med mindst 1 uges varsel oplysning om datoen for syn af boligen.


Oplysning:

Fraflytterens andel af den normale istandsættelse samt udgiften til øvrige istandsættelsesarbejder, som fraflytter skal betale fuldt ud, vil - om muligt - blive oplyst under synet.
Hvis fraflytteren har givet oplysning om sin fremtidige adresse, skal der gives oplysning om istandsættelsens omfang og pris senest 2 uger efter synsdatoen.


Det må accepteres, at der ved den endelige afregning kan være en overskridelse af boligtagerens andel på højst 10% i forhold til den oplyste pris.


Udgifter i forbindelse med retablering af ændringen af det lejede er ikke omfattet af ovennævnte bestemmelser. Sådanne krav kan gøres gældende i fuldt omfang, uanset de forannævnte begrænsninger.Ekstraordinær rengøring:


Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande m.v., betragtes dette som misligholdelse, og udgiften hertil betales fuldt ud af fraflytteren, jfr. afsnit 1.Arbejdets udførelse:


Arbejdet vil blive udført på foreningens foranledning på grundlag af synsrapporten.Istandsættelse ved bytning:


Ved bytning gælder de samme bestemmelser som ved fraflytning. Bytning eller anden overdragelse af lejligheder uden istandsættelse kan kun finde sted, hvis den tilflyttende beboer får dispositionsret over et beløb, som på tilflytningstidspunktet svarer til udgiften af det konstaterede istandsættelsesbehov.


Leje for istandsættelsesperioden, 14 dage, dækkes af den fraflyttende, jfr. boligoverenskomstens bestemmelser om aflevering af det lejede.Krav til arbejdets udførelse:


Fælles for alle ændringer/moderniseringer og vedligeholdelsesarbejder gælder, at arbejdet skal udføres håndværksmæssigt korrekt, at der skal foretages forudgående grundig rengøring med grundrengøringsmiddel, samt at der forud skal ske en afslibning og afstøvning.

 

Fraflytningsvejledning

Ved fraflytning:


Ved fraflytning udføres den normale istandsættelse, der omfatter:

- Hvidtning eller maling af lofter og overvægge, eller afvaskning af trælofter

- Maling af i forvejen malede vægge

- Tapetsering af vægge med tapet til standardpris

 

Disse arbejder betales af fraflytteren eller afdelingen efter gældende regler. Hvor der i forbindelse med tapetsringen af vægge, foretages afrensning af gammelt tapet, betales afrensningen fuldt ud af afdelingen.


Normal istandsættelse af lejligheden ved fraflytning, skal i almindelighed altid udføres, medmindre boligen for alle eller nogle af de pågældende bygningsoverflader fremtræder nyistandsat.Syn ved fraflytning:


Se afsnit 4.


Arbejdets udførelse:


Arbejdet vil blive udført på foreningens foranledning på grundlag af synsrapporten.


Hvis lejer selv vil istandsætte lejligheden ved fraflytning, skal arbejdet være færdiggjort før synstidspunktet, ligesom rengøring skal være foretaget. For at arbejdet kan godkendes, skal foranstående forskrift under vedligeholdelsesvejledning følges.

 

Råderetten, jfr. § 37 i lov om almene boliger

Såfremt du som lejer ønsker at gøre brug af råderetten bedes du kontakte administrationen.